ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ พยมธน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชออม ทองเงิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพิน ขำทวี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงต์ เฮงโม้
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอารีย์ สวัสดิเกียรติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกอบโชค หุ่นยนต์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ดำรงค์ศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด สาระจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ ทับศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรพัน ดอกเตย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ สังข์เฉย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ