ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด สาระจิตต์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี นราแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษยา พยมธน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ พยนต์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุบผา รักษาเวียง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ บุตรดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ โพธิ์มี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย มาดี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ นิยะมะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางณัชพิชา ธรรมเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรธนันท์ วิริยะเสรีกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ โถแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย น่วมนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนีย์ อยู่หลง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน