ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรพร หอมแม้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพิน ขำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี บานเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ