ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรพร หอมแม้น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวริษฐา สนธิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนัฐฐา น่วมไข่
พนักงานราชการ