ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรพร หอมแม้น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพิน ขำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี บานเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1