ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรพร หอมแม้น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางยุพิน ขำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี บานเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ