ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ

นางจุฑามาศ รัตนปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฟาติมะ ม่วงอุมิง
ครูชำนาญการ