ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุฑามาศ รัตนปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางฟาติมะฮ์ ม่วงอุมิง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุ่งทิวา สมิงนรา
ครูผู้ช่วย

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4