ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ

นางจุฑามาศ รัตนปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฟาติมะฮ์ ม่วงอุมิง
ครูชำนาญการ