ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ

นางจุฑามาศ รัตนปัญญา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฟาติมะ ม่วงอุมิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1