ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการ

นางสาวชนิดา จีบเจือ
ลูกจ้างชั่วคราว