ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางพัชรพร หอมแม้น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0