ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนันทวรรณ ทองเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5