ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวนันทวรรณ ทองเรือง
ครู คศ.1