ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2501 โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน ต้นเกตุ มีเนื้อที่ 8 ไร่ 22 ตารางวา เป็นที่ดินที่ประชาชนร่วมบริจาค ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนสาขา หนึ่งของ โรงเรียนบ้านหนองหิน เปิดสอนครั้งแรก 2 ชั้นคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียน ครั้งแรกทั้งสิ้น 52 คน และไดังบก่อสร้างอาคาร เรียนเพิ่มเติมตลอดมา จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538