ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางยุพิน ขำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุรักษ์ นางแก้ว
ครูผู้ช่วย