ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุรักษ์ นางแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1