ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางยุพิน ขำทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุรักษ์ นางแก้ว
ครูผู้ช่วย