ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางยุพิน ขำทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโชติพงษ์ ศรีแม้น
ครู คศ.1