ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้าย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา ชัยวิมล
ครู คศ.1