ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้าย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกาญจนา ชัยวิมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6