ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทนา สืบเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจรัญ สังข์แก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางจุฑามาศ รัตนปัญญา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายโชติพงษ์ ศรีแม้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายภาคภูมิ เพิ่มพูน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1