ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมคิด สาระจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1