ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรุ่งทิวา สมิงนรา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนุรักษ์ นางแก้ว
ครูผู้ช่วย