ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรุ่งทิวา สมิงนรา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอนุรักษ์ นางแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1