ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวิเศษ ศรเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมคิด สาระจิตต์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางยุพิน ขำทวี
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ