ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวปฏิมาพร เทียมเทศ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุภัทรา จำปาทอง

นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์ จีบเจือ