ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวปฏิมาพร เทียมเทศ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนฤมล คำเกลื้อ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1