ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ ศ 2546
สรุป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ ศ 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ ศ 2562
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546