ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
คณะผู้จัดทำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.61 KB 1084
สรุปผลการพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.54 KB 884
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.57 KB 760
ข้อมูลพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 946.46 KB 1070
สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.79 KB 714
คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.78 KB 1112
ปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.15 KB 714
อื่นๆ
แผนงบประมาณ 2563 969
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2563 888
ปกหลักสูตร 2563 716
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 738
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.66 KB 729
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1038
แผนนิเทศติดตาม DLTV 755
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 4.99 MB 1138
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 354.4 KB 1088
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.85 KB 973
คู่มือประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 824
หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.34 KB 970
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.69 KB 934
มารู้จักอาเซียนกันเถอะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 1091
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๘) Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 716