ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
คณะผู้จัดทำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.61 KB 93754
สรุปผลการพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.54 KB 93729
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.57 KB 93741
ข้อมูลพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 946.46 KB 93845
สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.79 KB 93736
คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.78 KB 93739
ปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.15 KB 93742
อื่นๆ
แผนงบประมาณ 2563 45336
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2563 93654
ปกหลักสูตร 2563 93649
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 93653
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.66 KB 93658
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 93661
แผนนิเทศติดตาม DLTV 93657
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 4.99 MB 93685
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 354.4 KB 93771
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.85 KB 93756
คู่มือประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 93800
หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.34 KB 94451
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.69 KB 94985
มารู้จักอาเซียนกันเถอะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 93907
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๘) Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 101706