ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2563 7
ปกหลักสูตร 2563 6
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 8
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.66 KB 9
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 15
แผนนิเทศติดตาม DLTV 10
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 4.99 MB 32
รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 354.4 KB 115
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.85 KB 113
คู่มือประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 151
หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.34 KB 793
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.69 KB 1175
มารู้จักอาเซียนกันเถอะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 247
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๘) Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 8054
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
คณะผู้จัดทำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.61 KB 104
สรุปผลการพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.54 KB 90
แผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.57 KB 99
ข้อมูลพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 946.46 KB 196
สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.79 KB 91
คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.78 KB 92
ปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.15 KB 97